Условия

Niniejszy Regulamin wyjaśnia zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.centrumwieszakow.pl

§1 Dane przedsiębiorcy oraz definicje

 1. Sklep działający pod adresem internetowym www.centrumwieszakow.pl jest własnością firmy AMPLUS Pajor Spółka Jawna. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny.
 2. Wszelkie zapytania mogą być kierowane na numer telefonu 42 215 82 66 lub 601 233 660 bądź na adres poczty elektronicznej: poczta@amplus.pl. Kontakt z obsługą Sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00.
 3. Adres do korespondencji i reklamacji/zwrotu towaru oraz adres sklepu stacjonarnego: AMPLUS Pajor Spółka Jawna, Klonowa 8, 95-054 Ksawerów.
 4. Konto bankowe Sprzedawcy do realizacji płatności, mBank: 04114020040000350268279930.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego;
  2. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL: www.centrumwieszakow.pl;
  4. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, gotowa dokonać zakupu w ramach Sklepu;
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie i stanowiąca przedmiot transakcji;
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zasady ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep i jest dostępny w polskiej wersji językowej
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. W celu korzystania ze Sklepu użytkownik musi posiadać:
  1. Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  2. Dostęp do sieci Internet;
  3. Konto poczty elektronicznej.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Szczegółowa informacja na ten temat jest udostępniana na stronie WWW Sklepu (zakładka: „Polityka Prywatności”) oraz w trakcie składania Zamówienia i stanowi integralna część niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową, a Towary w nim oferowane są wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Zabrania się kopiowania, modyfikacji oraz rozpowszechniania treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 7. Użytkownik strony zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

§3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie Zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Klient ma również możliwość zakupienia Towarów osobiście w sklepie stacjonarnym w godzinach otwarcia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@amplus.pl
 3. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
  1. Wybór Towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  2. Wybór formy dostawy i płatności;
  3. Podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
  4. Akceptację Regulaminu i zatwierdzenie Zamówienia przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.”.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych kontaktowych: adresu e-mail i numeru telefonu oraz dokładnego adresu, na który Zamówienie ma zostać wysłane.
 5. W wypadku gdy podane dane okażą się niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient przy wypełnianiu formularza ma możliwość podania danych do faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Kupującego, podany w Zamówieniu.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 8. Potwierdzenie Zamówienia wysłane na adres e-mail Kupującego zawiera:
  1. Dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu;
  2. Opis Towaru, na przykład: nazwa, kod produktu, ilość, kolor;
  3. Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  4. Łączną wartość Zamówienia = cena wszystkich produktów + koszty wykonania Umowy Sprzedaży, m.in.: płatności i dostawy;
  5. Sposób płatności;
  6. Załącznik z treścią Regulaminu wraz prawem do rękojmi stanowiącym jego integralną część;
  7. Załącznik z informacją o prawie do odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza.
 9. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Kupujący wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu jego złożenia.

§4 Rejestracja i logowanie

 1. W procesie składania Zamówienia Kupujący może wyrazić wolę założenia „Konta Klienta”. W tym celu Klient dokonuje rejestracji podając za pomocą formularza dodatkowo: login (adres e-mail) oraz hasło.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych.
 3. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika i można je zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Kupujący nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.
 4. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

§5 Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny widoczne przy produktach na stronach WWW Sklepu wyrażone są w PLN i zawierają podatki. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki i innych opłat zależnych od wyboru sposobu płatności oraz dostawy.
 3. Koszty przesyłki Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i widoczne dla Kupującego po dodaniu rzeczy do koszyka.
 4. Łączną wartością Zamówienia, wiążącą Sprzedawcę i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją Umowy Sprzedaży.
 5. Całkowita wartość Zamówienia wraz z kosztami przesyłki oraz dokonania płatności udostępniana jest przed wyborem akcji potwierdzenia zakupu wyrażonej przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.”.

§6 Formy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  1. Przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe (Przedpłata przelewem zwykłym);
  2. Za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Paynow/Przelewy24);
  3. Przy odbiorze przesyłki od kuriera (Płatność za pobraniem);
  4. Przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie firmy (Płatność gotówką).
 2. Koszty związane z wyborem określonego sposobu płatności, podane są w koszyku i zostają wliczone w łączną wartość Zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione Towary, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

§7 Dostawa

 1. Zakupione w Sklepie produkty wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich DHL oraz InPost. Alternatywną opcją jest możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w ustalonym dniu roboczym w godzinach pracy sklepu stacjonarnego.
 2. Dostawy kurierskie odbywają się w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
 3. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w udostępnionym formularzu. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4. Na termin standardowego dostarczenia Towaru składa się czas realizacji Zamówienia (podany na karcie produktu) + czas oczekiwania na wpłatę (w przypadku przedpłaty przelewem) + czas dostawy deklarowany przez przewoźnika (1-2 dni robocze).
 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Towar nie może być wydany później niż w ciągu 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.
 6. Po upływie tego okresu, Konsument ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego czasu stosownego do okoliczności. W przypadku nie dostarczenia Towaru przez przedsiębiorcę w nowo ustalonym terminie, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 7. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Kupujący wybrał inną formę dostawy niż proponowana przez Sprzedawcę.
 8. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić Towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Klient który zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu, stosowne oświadczenie w dowolnej formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem:
  1. Na adres pocztowy: AMPLUS Pajor Spółka Jawna, Klonowa 8, 95-054 Ksawerów;
  2. Pocztą elektroniczną na adres: poczta@amplus.pl;
  3. Faxem na numer: 42 227 03 08.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem znajduję się na stronie WWW Sklepu (zakładka: „Odstąpienie od umowy”) oraz jest wysyłany w załączniku wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Konsument może, ale nie musi skorzystać z proponowanego formularza.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres: AMPLUS Pajor Spółka Jawna, Klonowa 8, 95-054 Ksawerów.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument. Decyzja w jaki sposób rzecz zostanie odesłana, zależy wyłącznie od Klienta.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.
 6. Klient ponosi ryzyko związane z uszkodzeniem Towaru w trakcie przesyłki zwrotnej oraz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech jej funkcjonowania.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania rzeczy z powrotem, zwracane są otrzymane płatności w tym koszty doręczenia do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy dostępnej w Sklepie.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne Zamówienie o właściwościach określonych przez Kupującego. Wyjątek ten dotyczy Towarów o innych niż typowe parametrach, takich jak np.: kolor, materiał, pokrycie, nadruk, dodatki, itp., które zostały wykonane na podstawie indywidualnego wyboru i decyzji Klienta i których dalsza odsprzedaż będzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na ich specyfikację odróżniającą się od rzeczy normalnie wykonywanych w toku procesu produkcyjnego.

§9 Procedura reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja może zostać złożona:
  1. Pocztą elektroniczną na adres: poczta@amplus.pl;
  2. Listownie na adres pocztowy: AMPLUS Pajor Spółka Jawna, Klonowa 8, 95-054 Ksawerów.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar. Oprócz przedmiotu reklamacji, zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym znalazły się:
  1. Numer Zamówienia, data jego złożenia oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail);
  2. Opis rodzaju niezgodności ze wskazaniem żądania oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść Kupującego.
 5. Odpowiedź w sprawię reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca doprowadzi produkt do stanu zgodnego z umową poprzez usunięcie wady lub wymianę produktu na nowy, pełnowartościowy, o ile będzie to możliwe do wykonania i nie będzie wymagać poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. Kupujący może również domagać się obniżenia ceny zakupionego Towaru lub ma możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli wada produktu jest istotna.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Jest uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej bądź zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  2. Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznka konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np.: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 007 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl;
  3. Może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§11 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie WWW Sklepu: www.centrumwieszakow.pl/webpage/regulamin.html
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów tj. zmiany prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.