Odstąpienie od umowy

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu, stosowne oświadczenie w dowolnej formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem:

- na adres pocztowy: AMPLUS Pajor Spółka Jawna, ul Klonowa 8, 95-054 Ksawerów;

- faxem na numer: 42 227 03 08;

- pocztą elektroniczną na adres: poczta@amplus.pl


Konsument może, lecz nie musi, skorzystać z proponowanego formularza:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: AMPLUS Pajor Spółka Jawna, ul. Klonowa 8, 95-054 Ksawerów, poczta@amplus.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres: AMPLUS Pajor Spółka Jawna, ul Klonowa 8, 95-054 Ksawerów.

Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument. Decyzja w jaki sposób rzecz zostanie odesłana, zależy wyłącznie od Klienta. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi ryzyko związane z uszkodzeniem towaru w trakcie przesyłki zwrotnej oraz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech jej funkcjonowania.

W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania rzeczy z powrotem, zwracane są wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostawy. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Kupujący wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie. W takim wypadku przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne zamówienie o właściwościach określonych przez Kupującego. Wyjątek ten dotyczy produktów o innych niż typowe parametrach, takich jak np.: kolor, materiał, pokrycie, nadruk, dodatki, itp., które zostały wykonane na podstawie indywidualnego wyboru i decyzji Klienta i których dalsza odsprzedaż będzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na ich specyfikację odróżniającą się od rzeczy normalnie wykonywanych w toku procesu produkcyjnego.

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu Konsument może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajduje się na stronie UOKiK.